ข้าราชการตราด..พร้อมใจ ปรับพฤติกรรม ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า โครงการคนตราดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดีปี2553 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปี 2552 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวาน มัน และส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด, ประชาชนที่มีอายุเกิน 15 ปีในพื้นที่ โดยเกณฑ์ตัวบงชี้ คือ รอบเอวและน้ำหนักตัว ซึ่งดำเนินการวัดรอบเอวชั่งน้ำหนักตัวทุกเดือน เพื่อทราบแนวโน้ม นำสู่การปรับการะบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป ทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ออกเป็น 4 กลุ่ม แข่งขันลดเอวลดน้ำหนักตัว กลุ่มใดรวมได้คะแนนมากที่สุด ได้รับรางวัลเสริมกำลังใจให้พัฒนาต่อเนื่อง 7,000 บาท/5,000บาท/4,000บาท/3,000บาท ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตื่นตัว ร่วมแรง ร่วมใจเพื่อชิงชัยของแต่ละกลุ่มต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด