วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายประจวบ เลือกหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ปวช. และ ม.6 และหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพสู่วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องสำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาที่สมัครได้ตลอดหลักสูตร เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เอกสารประกอบการสมัครของทุกระดับ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน , ใบระเบียบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา , รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ,ใบรับรองความประพฤติ , ใบรับรองความสามารถพิเศษ ,วุฒิบัตร รับสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-5561-2941 , 0-6651-3341 ณ ห้องทะเบียนวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด