ก.ไอซีทีและทีโอที ผนึกกำลังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และห้องเรียนด้าน ไอที สู่ชุมชนห่างไกลทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงใต้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพิ่มอีก 2 จังหวัด ขณะที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งมอบห้องเรียน TOT IT SCHOOL ในภาคอีสาน หวังส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอทีและคอมพิวเตอร์อย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงไอซีทีกำลังสานต่อและเดินหน้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้ครบทุกอำเภอทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของกระทรวงไอซีที ที่ต้องการให้ประชาชนทุกพื้นทั่วประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียม ซึ่งล่าสุดได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ในเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และชุมชนบ้านนาปริก อ.ควนโดน จ.สตูล โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ระยะที่ 3 ที่กระทรวงไอซีทีมุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียม ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้ต่อไป ขณะที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีที ได้ช่วยส่งเสริมและสานต่อเป้าหมายของกระทรวง ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบทในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้ส่งมอบห้องเรียน TOT IT SCHOOL ให้แก่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อใช้ห้องเรียนดังกล่าวในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาความสามารถด้านไอที ตลอดจนเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด