ปราจีนฯ จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพรหาหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายพินิจ เนตรพุกกณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในการดำเนินการนี้สืบเนื่องจาก การสำรวจ และวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของไฟป่า พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติร่วมกันเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าทั้งนี้เพราะเวลาเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น ลูกไม้ กล้าพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก จะถูกไฟป่าเผาผลาญทำย ให้ให้เกิดการขาดช่วงการสืบพันธุ์ทดแทนทางธรรมชาติ ลดอัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อไม้เสียหาย เกิดการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน ก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดภาวะภัยแล้ง และน้ำท่วม ที่สำคัญในปัจจุบันเราจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากเผาผลาญพลังงานนี้ส่งผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดภาวะโลกร้อน(Global Warming) จากเหตุดังกล่าวนี้ ทางส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี) และส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าในสังกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2553 ขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี มีกิจกรรมที่สำคัญในการรณรงค์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนิทรรศการ ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า ชมวิดีทัศน์กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า การสาธิตการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือดับไฟป่า การจัดการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษาเกี่ยวกับไฟป่า ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ การแสดงดนตรีของนักเรียน การจัดกิจกรรม Walk Rally ซึ่งมุ่งหวังว่า การดำเนินการนี้ จะช่วยกันกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกในการรักผืนป่า และมีความหวงแหนผืนป่าแห่งนี้ให้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้อุดมสมบูรณ์สืบไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด