สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท มาฆบูชา 2553 ให้คนไทยทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามคำสอนพระพุทธเจ้า แล้วความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบ ด้าน กรมการศาสนา วธ.เริ่มงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สนามหลวง ชวนผู้ปกครองพาเด็กร่วมทำบุญ

(24 ก.พ.) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา 2553 ความว่า วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ 2,598 ปีมาแล้ว จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ ในท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ 1,250 รูป เพื่ออัญเชิญไปเป็นหลักในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่โลก ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง การทำบุญกุศลทุกประการ และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง

หัวใจ พระพุทธศาสนาก็เปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น ก็จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริง ในวันมาฆบูชาวันนี้เถิด มหามงคลก็จะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ ขออำนวยพร

ขณะที่ท้องสนามหลวง นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) ภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์จริยศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2553 กล่าวว่า  ศน.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต แบ่งเป็นส่วนกลาง และภูมิภาค โดยในส่วนกลางจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 - 28 ก.พ. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 26-28 ก.พ. และที่วัดยานนาวา ในวันที่ 28 ก.พ. ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาตามที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเวียนเทียน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ด้วย

สำหรับ งานมาฆบูชาในปีนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดทำการ์ดอวยพรวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นรูปภาพเขียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ต่อเหล่าบรรดาสาวก โดย วธ.จัดพิมพ์จำนวน 8,000แผ่น เพื่อแจกหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ส่วนประชาชนสามารถดาวน์โหลด การ์ดอวยพรมาฆบูชาได้ในเว็บไซต์ www.m-culture.go.th หรือส่งเป็นการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-card ให้แก่บุคคลที่เคารพรักในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธองค์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน