เปิด 35 กรรมาธิการ พรรคไหนได้ประธานคณะใด ขณะก้าวไกลพ้อบางพรรคกินรวบ

เปิด 35 กรรมาธิการ พรรคไหนได้ประธานคณะใด ขณะก้าวไกลพ้อบางพรรคกินรวบ

เปิด 35 กรรมาธิการ พรรคไหนได้ประธานคณะใด ขณะก้าวไกลพ้อบางพรรคกินรวบ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบและติดตามการทำงานของรัฐบาลและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญมีทั้งหมด 35 คณะที่ครอบคลุมทุกด้าน และมักแบ่งตำแหน่งประธานเป็นโควตาตามสัดส่วนของจำนวน สส. แต่ละพรรคการเมือง

แม้พรรคก้าวไกลที่มี สส. มากที่สุดเป็นประธานไปถึง 11 คณะ แต่กลับไม่ได้รับจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสำหรับตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐและด้านแรงงานตามที่ตั้งใจไว้ โดยตกเป็นของพรรคเพื่อไทย ที่เป็นแกนนำรัฐบาล

จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลถึงต้องเป็นคนของรัฐบาล ไม่เปิดโอกาสให้คนจากฝ่ายตรงข้ามมาเป็นฝ่ายตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม ก็ยังน่าสนใจว่าคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะมีพรรคไหนได้เป็นประธานบ้าง ซึ่งรวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วดังนี้

35 คณะกรรมาธิการ พรรคไหนได้เป็นประธานคณะใด

 • ก้าวไกล (11 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
  2. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. คณะกรรมาธิการการทหาร
  4. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
  6. คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
  7. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
  8. คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  9. คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
  10. คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
  11. คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม

 • เพื่อไทย (10 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
  2. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
  3. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
  4. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
  5. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
  6. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  7. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  8. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
  9. คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
  10. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

 • ภูมิใจไทย (5 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และ การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
  2. คณะกรรมาธิการการปกครอง
  3. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
  4. คณะกรรมาธิการการแรงงาน
  5. คณะกรรมาธิการการศึกษา

 • พลังประชารัฐ (3 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการกีฬา
  2. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
  3. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

 • ประชาธิปัตย์ (2 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการการตำรวจ
  2. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

 • รวมไทยสร้างชาติ (2 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการการพลังงาน
  2. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

 • ชาติไทยพัฒนา (1 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

 • ประชาชาติ (1 คณะ)
  1. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook