รองอธิบดี กปส.ระบุ โครงการชุมชนพอเพียง หากผ่านการประชาคมแล้ว มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ โครงการชุมชนพอเพียง หากผ่านการประชาคมแล้ว มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยผู้สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้จากหลายแห่ง นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการชุมชนพอเพียง รัฐบาลต้องการให้ทุกชุมชนทั่วประเทศ ที่มีจำนวนกว่า 8 หมื่นชุมชนหมู่บ้าน จากโครงการที่เกิดจากแนวคิดของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จำนวน 9 คน จากนั้น ร่วมกันพิจารณาโครงการที่เกิดผลประโยชน์ต่อคนในชุมชน โดยวิธีการประชาคม จากนั้น เสนอเข้าสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัด เมื่อมีการพิจารณาจากระดับจังหวัดแล้ว จะเสนอต่อเข้าไปยังสำนักงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมและขั้นตอนต่างๆถูกต้อง จะโอนเงินให้กับชุมชนนั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป หากประชาชนในชุมชนต่างๆ ยังมีข้อสงสัยในการดำเนินการตามโครงการชุมชนพอเพียง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามโครงการชุมชนพอเพียงได้หลายแห่ง เช่น ที่ว่าการอำเภอ พัฒนาชุมชน ธนาคาร ธ.กส. ธนาคารออมสิน ซึ่งโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในชุมชนเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนโครงการด้วย จึงถือได้ว่า โครงการชุมชนพอเพียงจะทำให้การเกิดพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสนอโครงการชุมชนพอเพียง นั้น แต่ละชุมชนสามารถที่จะเสนอเพื่อของบประมาณได้ หมู่บ้านละ ไม่เกิน 2 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในชุมชนเป็นหลักจึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด