ที่ปรึกษา รมต.นร.มอบนโยบายเจ้าหน้าที่กปส.สุโขทัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย ในฐานะสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชน นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายเรื่องการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในฐานะสื่อมวลชนประจำจังหวัดสุโขทัย โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น และยอมเหนื่อยมากขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากนี้ ทางคณะได้ขอให้เจ้าหน้ากรมประชาสัมพันธ์ทุกคน ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยเน้นเรื่องความสามัคคี และหากมีประชาชนที่ต้องการแสดงพลัง หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ขอให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด