ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ตำบลอรัญคา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ตำบลอรัญคามวารีตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันนี้(23 ก.พ.53)เวลา 10.30 น.นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมนำบริการของรัฐออกให้บริการประชาชน ณ วัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ 3 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน โดยส่วนราชการต่างๆ ได้นำบริการภาครัฐสู่ราษฎรในท้องที่ห่างไกล/ทุรกันดาร เช่น บริการตรวจรักษาโรค ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฝึกอาีพและบริการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านต่างๆ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียน มอบรถโยกสามล้อโยกสำหรับผู้พิการ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ครัวเรือนๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย พร้อมกับได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับสภาพทั่วไปของตำบลประสงค์ มีด้วยกัน 26 หมู่บ้าน ประชากร 19,387 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ส่วนสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎร คือ ระบบชลประทาน เนื่องจากหลยหมู่บ้านยังขาดแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และหลายหมู่บ้านยังไม่มีระบบน้ำประปามีเพียงบ่อน้ำบาดาล เนื่องจากท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีฝุ่นละอองจำนวนมากเวลารถสัญจรไปมา เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและจะได้นำไปพิจารณาให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด