นครพนม ไอเดียเจ๋ง จับปชช.อบรมด้านการข่าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครพนม จัดอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาขยายเครือข่ายประชาชน ด้านการข่าว ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อให้มีการปฏิรูประบบข่าวกรอง จัดระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ทั้งในและนอกสังกัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน ในรูปแบบเครือข่ายด้านการข่าว สนับสนุนข้อมูลข่าว และให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวเชิงลึก

รวมทั้ง พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว และจะตั้งศูนย์ข่าวในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อให้มีข่าวกรองที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และส่งเสริมความมั่นคงภายใน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน 20 คน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีก 100 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง