ศูนย์คุณธรรมขยายเครือข่าย

สร้างวิถีพอเพียงผู้นำท้องถิ่น

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์คุณธรรมได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีทางแห่งความพอเพียง ให้แก่แกนนำท้องถิ่นใน จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้แกุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้กลับไปสานต่อโครงการ 1 ไร่คุณธรรม ทำธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้าน ทำโครงการเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้งนำความรู้ไปขยายผลให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำวิถีพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

ในเดือนมี.ค.นี้ ศูนย์คุณธรรมจะขยายการให้ความรู้ในหลักสูตรดังกล่าว้แก่ครอบครัวเกษตรกรใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยตั้งเป้าหมาย 150 ครอบครัว ให้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบมีคุณธรรม เช่น ลดการใช้สารเคมี ลดหนี้สินใช้ชีวิตพอเพียง กินใน สิ่งที่ปลูก เป็นต้น เพื่อให้เป็นต้นแบบครอบครัวใช้ชีวิตพอเพียงและขยายผลไปสู่ชุมชนในอนาคต ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด