ติงราชภัฏสอนวิทยาศาสตร์แบบจับยัด

แนะกระตุ้นนักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี และผู้เชี่ยวชาญของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ว่า ในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์สู่ศิษย์เพียงฝ่ายเดียว ทำให้นักศึกษาไม่รู้จักวิธีพูดให้คนอื่น เชื่อถือในสิ่งที่ตนคิด ดังนั้น อาจารย์ต้องฝึกนักศึกษาให้รู้จักนำเสนอ รู้จักคิด รู้จักถ่ายทอดความเชื่อในมุมของตองผ่านการเขียนและการพูด และรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเหตุผล ไม่ใช่เพียงการบอกเล่าจากครูสู่ศิษย์ นอกจากนี้ต้องกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้มาก เพราะจะทำให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์สามารถเปิดกว้างสู่ศาสตร์ด้านนี้ได้มากขึ้น

ศ.ดร.สุทัศน์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนโอกาสการมีงานทำของบัณฑิตวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาชีพวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น นักชีววิทยา นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสต หรือนักดาราศาสตร์นั้นมีน้อยมาก ดังนั้นอาจารย์ต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเพิ่มเติมความสนใจในวิทยาการด้านอื่น ๆ ด้วย เพราะการมีความรู้ในศาสตร์ด้านอื่นประกอบจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา แต่การจัดการศึกษาจะสัมฤทธิผลได้ต้องเกิดจากตัวนักศึกษาเองด้วยที่ต้องแน่วแน่ที่จะเรียนรู้ มีความต้องการที่จะพัฒนา ตนเอง และรู้จักขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด