สทท. เชียงใหม่ ร่วมกับ 4 สถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลง โครงการอบรมยูรีพอร์ต รุ่น 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานศึกษา 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามโครงการอบรม ยูรีพอร์ต รุ่น 2 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงด้านการผลิตข่าวเชิงลึกเพื่อแพร่ภาพออกอากาศ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจาก สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ ยูรีพอร์ต รุ่น 2 ประจำปี 2553 โดยโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้ารับการอบรม ด้านการนำเสนอข่าวโทรทัศน์เชิงลึก ตามโครงการนำเสนอข่าวโทรทัศน์เชิงลึกและผลิตข่าวโทรทัศน์เชิงลึก เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนในพื้นที่ชุมชน โดยจะผลิตข่าวโทรทัศน์มาแพร่ภาพออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ในช่วงข่าวท้องถิ่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาที่ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานด้านข่าว เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ส่วนมหาวิทยาลัยก็จะได้ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชน โดยใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางสื่อของรัฐ ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ ยูรีพอร์ต มาแล้ว 2 รุ่น รุ่นละกว่า 20 คน การอบรมจะทำให้นักศึกษา ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ เตรียมพร้อมบุคลากรด้านสื่อสารที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด