คุมประพฤติระนองจับมือ สาธารณสุข จัค่ายยาเสพติด "ค่ายคนดี ศีระนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จัดค่ายาเสพติด "ค่ายคนดี ศรีระนอง นำผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ บ่ายวันนี้(22 ก.พ.53) นายสมรรถชัย หวังเจริญ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานเปิดค่ายยาเสพติด "ค่ายคนดี ศรีระนอง ตามโครงการเสริมพลังรัก สร้างพลังใจ สร้างภูมิคุ้มภัยยาเสพติด ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และ กองร้อย ตชด.ที่ 415 ระนอง จัดขึ้นเพื่อนำผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแบบสมัครใจ ให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ในการลด ละและเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 78 คน เป็นเยาวชน 39 คน และผู้ปกครอง 39 คน กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 415(ตชด.ที่ 415)หมู่ที่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เป็นการตอบสนอยุทธศาสตร์ 5 รั้งป้องกัน ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ตลอดระยะเวลา 5 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด การฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ศึกษาดูงาน บำเพ็ญประโยชน์และฝึกอาชีพ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด