จัดเสวนาหาผู้แทนกมธ.อาเซียนคุ้มครองเด็ก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการประสานงานพัฒนาเอกชน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนา เรื่องกระบวนการสรรหาผู้แทนไทยเพื่อเป็นคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก ที่จะมีการปิดรับสมัครในวันที่
25 ก.พ. นี้ การเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วม และบทบาทแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเรียกร้องให้การสรรหาดังกล่าว ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ที่ผ่านมาสมาชิกอาเซียน อาทิ ประเทศไทย และ อินโดนีเซีย มีการคัดเลือกตัวแทนที่เปิดกว้าง ในส่วนของประเทศไทย วงเสวนาเห็นว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครพิจารณาขยายเวลาการรับสมัคร โดยระหว่างนี้ ต้องมีการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบเพิ่มขึ้น จัดให้คณะกรรมการสรรหามีสัดส่วนของหญิงชายที่เหมาะสม รวมทั้งให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ ต่อสาธารณชน