กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมส่งเสริมให้ทุกจังหวัด จัดตั้งโรงเรียน อสม. จังหวัดละ 3-8 แห่ง และให้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดตั้งโรงเรียน อสม. จังหวัดละ 3-8 แห่ง และให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. 3 พันแห่งทั่วประเทศ นายแพทย์ อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของโรงเรียน อสม. มีนโยบายให้จัดตั้งเพิ่มขึ้นให้ได้จังหวัดละ 3-8 แห่ง และให้จัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ประมาณ 3 พันแห่งทั่วประเทศ หรือ จังหวัดละ 3-8 แห่ง การที่จะดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กล่าวข้างต้นโดยเร็ว จะต้องใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของโรงเรียน อสม.มาเป็นแนวทางการในการดำเนินการ เพื่อให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยมี 8 งานหลักที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ โรคติดต่อโดยแมลง, โรคเอดส์, โรคเบาหวานความดัน, อาหารปลอดภัยและโภชนาการ, ขยะชุมชน, การอนามัยแม่และเด็ก หรือโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว, อนามัยโรงเรียนและผู้สูงอายุ ให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดได้มาเรียนรู้ที่ โรงเรียน อสม.สถานีอนามัยสี่แยกสวนป่า ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นนำความรู้และวิธีการไปเปิดโรงเรียน อสม.ต้นแบบในจังหวัดต่างๆ ต่อไป ส่วนจะครอบคลุมงานหลัก 8 ด้านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละจังหวัด ในภาคใต้มีโรงเรียน อสม.เพียง 3 จังหวัดๆ ละ 1 แห่งเท่านั้น ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด