ปธ.คณะกรรมการอำนวยการบริหารงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวขั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวขั้นตอนการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ จ.น่าน หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหัวหน้าส่วนราชการ กว่า 1,00 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภาคเอกชน และหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ และการดำเนินงานของครงการฯ ที่นำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจ 2.กำหนดพื้นที่โดยภูมิสังคมและสภาพปัญหาชุมชน 3.ถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.พัฒนาศักยภาพ ลงมือปฏิบัติ 5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่อง 6.ให้คำปรึกษา และติดตามใกล้ชิด 7.วัดผล ถวายรายงานขยายผลจากต้นแบบ ในส่วนของจังหวัดน่านถือได้ว่าเป็นจังหวัดนำร่องของภาคเหนือตอนบน โดยมีพื้นที่นำร่อง 3 แห่ง ประกอบด้วย ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลยอด อำเภอสองแคว และตำบลน้ำป้าก อำเภอท่าวังผา ทั้งนี้ โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555 อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด