สกอ.เยียวยานักศึกษาพยาบาลโคราช

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ร้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ว่า สกอ. ได้เชิญผู้แทนจากสภาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล มาหารือ เพื่อเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าจะต้องช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ 2 แนวทางคือ 1.การเทียบโอนหน่วยกิต โดยขอความร่วมมือจากคณะพยาบาล สถาบันต่าง ๆ ซึ่งเบื้องต้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 29 แห่ง จะรองรับได้แห่งละ 3-5 คน โดยนักศึกษาต้องเรียนใหม่ทั้งหมด และวิทยาลัยนครราชสีมา จะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาทั้ง 293 คน

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า แนวทางที่ 2 ให้คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดสอนใหม่ แต่ต้องหารือกับสภาการพยาบาลและสกอ. เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โดยให้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาปี 1 เท่านั้น ซึ่งแนวทางนี้ทำได้ไม่ยากนัก เพราะหลักสูตรมีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับปรุงด้านกายภาพและจำนวนอาจารย์ผู้สอนให้ได้มาตรฐาน ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด

อยากให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาและสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนก่อนที่จะเลือกเข้าเรียน โดยสามารถสอบถามมาได้ที่สกอ. ซึ่งเราต้องการจัดระบบการดูแลการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและคุ้มครองนักศึกษาให้ได้มากที่สุดรศ.นพ.กำจร กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด