เกษตรพะเยา ร่วมเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ว่างงาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ว่างงานภาคการเกษตรและแรงงานคืนถิ่นรวมกว่า 450 คน เพื่อแก้ไขวิกฤตแรงงานรวมทั้งสร้างอาชีพในแบบเศรษฐกิจพอเพียง นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขวิกฤตแรงงานสร้างผู้ว่างงานภาคเกษตรให้มีอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ คณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย ประจำภาคเหนือ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพะเยาเข้าร่วม เพื่อถ่ายทดแนวคิดการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับตัวแทนเกษตรกรที่มาเข้ารับการฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 450 คนจากทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา ด้านนายกี ใจวงศ์ เกษตรกรชาวอำเภอแม่ใจ และนายอรุณ ชัยธิ เกษตรกรชาวอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 ตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั้น ทั้งสองกล่าวว่า ทุกวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขด้วยการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีอาชีพ มีรายได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องปัญหาหนี้สินตอนนี้ก็ลดลงและจะหมดไปอีกไม่นาน ซึ่งสิ่งที่เป็นแรงัลดาลใจให้กับเขาทั้งสองได้เป็นอย่างมากคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ถือเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเสมอเมื่อมีปัญหาและต่างเห็นว่าทุกกระแสพระราชดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ได้เป็นแค่นามธรรม หากราษฎรทุกคนได้นำไปปรับใช้ก็จะรู้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ภายหลังจากการอบรมความรู้พื้นฐานในครั้งนี้แล้ว เกษตรกรทั้งหมดที่เข้าร่วมจะได้ฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพใน 4 หลักสูตร คือ การกรีดยางพารา การทำเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปและถนอมอาหาร ตลอดจนการเพาะเห็ด ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม พฤษภาคม 2553นี้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด