รมว.ศึกษาประชุมผู้บริหารร.ร.มัธยมทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ โรงแรม สตาร์พลาซ่า อ.เมือง จ.ระยอง นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ในหัวข้อ การมัธยมศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการสถานศึกษาและการศึกษา เพื่อรองรับเขตการจัดตั้งพื้นที่การศึกษาใหม่ พร้อมกล่าวว่า การจัดการไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลหรืออยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่อยู่ที่สถานศึกษาทั้งหลาย ซึ่งจะต้องร่วมใจในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสถานศึกษาให้เป็นจริง โดยมีเป้าหมายสร้างพลเมืองยุคใหม่ ภายใน 10 ปี ข้างหน้า เพื่อเป็นพลเมืองดี เป็นพลเมืองเก่ง เป็นผู้เคารพกติกา เคารพผู้อื่น เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม ใช้สติปัญญาแก้ปัญหา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา กว่า 2,000 คน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องวิชาการ การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากมัธยมเข้าสู่รั้ววิทยาลัย


ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหาร โดยเน้นย้ำด้านการจัดการศึกษาในทศวรรษใหม่ จะมุ่งเน้นพัฒนาด้านพลเมืองใหม่ สถานศึกษาใหม่ ตลอดจนการบริหารจัดการใหม่ อีกทั้งสานต่อโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ สู่เป้าหมาย ตลอดจนการปรับยุทธศาสตร์การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวว่า จะยกฐานะและศักดิ์ศรีของครูให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้ง จะปรับโครงสร้างเงิน
เดือนข้าราชการครูให้เทียบเท่าหน่วยงานราชการอื่น รวมทั้งจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อช่วยเหลือดูแลครู
อย่างไรก็ดีในปีงบประมาณ 2554นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาเอาไว้ถึง 67,000
ล้านบาท