ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับแผนงานและโครงการทุกโครงการสำคัญของรัฐบาล และให้มีการประสานกับท้องถิ่นเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณซึ่งภาคราชการมีงบประมาณจำกัด นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางตรวจราชการประจำปี 2553 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจติดตามความสัมฤทธิ์ผลของแผนงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงต่าง ๆ ในวันนี้ ( 17 ก.พ.53) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐาน โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพตำบล โครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โครงการจัดทำแผนชุมชน โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2553 โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 และ 2554 ด้วย ซึ่งได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการจะต้องมีการส่งเสริมต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มีช่องทางที่จะให้ทุกชุมชนได้รับประทราบอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การจัดทำแผนชุมชนนับเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งได้ฝากถึงขั้นตอนของการทำประชาคมจะต้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วม คือเป็นผู้กำหนดทิศทางในความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด