คุรุสภา เตรียมจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขตทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขตทั่วประเทศ เพื่อกระจายอำนาจในด้านการควบคุมประกอบวิชาชีพด้านจรรยาบรรณ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและผดุงเกียรติการประกอบวิชาชีพ นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตนเองเตรียมจะเสนอเรื่องการจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (คส.พท.) 185 เขต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในวันพรุ่งนี้(18 ก.พ.53)ซึ่งมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยคุรุสภาได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่า ร้อยละ 93.5 เห็นด้วยให้มีการจัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้มีรูปแบบของการดำเนินการเหมือนกับคุรุสภาจังหวัดเดิม และมีคณะกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพครอบคลุมทุกสังกัดทุกประเภทประมาณ 9 13 คน โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นประธาน ซึ่งจะทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า สำหรับภารกิจของการทำงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจากผลสำรวจนั้น ต้องการให้มีการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การควบคุมประกอบวิชาชีพด้านจรรยาบรรณ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2.มาตรฐานวิชาชีพ 3.การวิจัยและพัฒนา และ 4.การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและผดุงเกียรติการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้จากการหารือคุรุสภาเห็นด้วยกับผลสำรวจดังกล่าว แต่จะมีการยกเว้นเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่า กรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ ขณะเดียวกันคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจะมีหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอมาให้คุรุสภาพิจารณาออกใบรับรอง ทั้งนี้การจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต จะของบประมาณ 2554 จำนวน 32 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด