ม.มหิดลจัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ

วันนี้ (17 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จะจัดอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ในวันที่ 22-31 มี.ค.53 โดยมี ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นวิทยากร มีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ระดับลึก (Indepth interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย

สำหรับการอบรมครั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ก.พ. และจะประกาศผลการพิจารณาในที่ 1 มี.ค. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครอบรมได้ที่ คุณวริศรา ไววิ่งรบ งานประสานการฝึกอบรม โทร. 0-2441-0201 ต่อ 108 หรือ prwwb@mahidol.ac.th หรือ www.ipsr.mahidol.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0-24419333 หรือ e-mail: prwwb@mahidol.ac.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด