สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด จัดให้มีการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางลัดดา ตั้งจินตนา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดให้มีการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2553 โดยกำหนดการประกวดแยกเป็นประเภทและขนาดของสถานประกอบกิจการไว้ ดังนี้ ก.ประเภทกิจการ 1.อุตสาหกรรม-ขนส่ง 2.ขนส่ง และ3.บริการ-สำนักงาน ข.ขนาดสถานประกอบกิจการ 1.มีจำนวนลูกจ้าง ตั้งแต่ 1-49 คน 2.มีจำนวนลูกจ้าง ตั้งแต่ 50-99 คน 3.มีจำนวนลูกจ้าง ตั้งแต่ 100-499 คน และ 4. มีจำนวนลูกจ้าง ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป สถานประกอบการที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด โทรศัพท์หมายเลข 0-3951-1942 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด