''มหิดล'' เชิดชูศิษย์เก่าทำประโยชน์

เชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหิดล และสาธารณชนทั่วไป ประจำปี 2552 เพื่อรับรางวัล มหิดลทยากร จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 2 มี.ค. นี้ ณ ม.มหิดล ศาลายา ในงาน 41 ปี วันพระราชทานนาม มหา วิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 10 ท่าน ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอธิการบดี ม. ขอนแก่น และที่ปรึกษาด้านรังสีวิทยาขององค์การอนามัยโลก ผู้ เขียนหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของแพทยสภา, ศ.เกียรติคุณ พญ.ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล กรรมการแพทย์ ที่ถวายการดูแลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ และที่ปรึกษาโครงการวิยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล, นางมาริษา สมบัติบูรณ์ อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช และรพ.จุฬาลงกรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง จ.นครสวรรค์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ เป็นสมาชิกรัฐ สภาสตรีไทยคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขา ธิการองค์การสมาชิก รัฐสภาแห่งเอเชีย ด้านประชากรและการพัฒนา, ศ.คลินิกเกียรติ คุณ นพ.สมมาตร แก้ว โรจน์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ศัลย แพทย์อาสาในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตาม พระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แพทย์ที่ปรึกษาสำหรับผู้ป่วยในพระบรมราชินูปถัมภ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อดีตหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย ม.มหิดล ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกสาขาวิชาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์ อดีตรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และอดีตนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมอนามัย ได้รับสมญานามว่าเป็นผู้สร้างยุคทองของวงการสาธารณสุขไทย สร้างผลงานเด่นให้แก่วงการสาธารณสุขไทยมากมายเป็นผู้สร้างโครงการบัตรสุขภาพ ซึ่งพัฒนามาเป็นโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบัน, รศ.ดร.เภสัชกรหญิงอรพรรณ มาตังคสมบัติ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เจ้าของรางวัลนักเภสัชวิทยาดีเด่นจากสมาคม เภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย, ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช ผู้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีการตรวจเม็ดเลือดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และโครงการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด