สผ. เร่งหาแนวทางพิจารณาเห็นชอบ EIA ควบคู่ HIA

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งหาแนวทางพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสามารถเดินหน้าต่อไปได้ นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ว่าด้วยการประสานให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยจะต้องนำไปรวมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.จะหารือกับ สผ. เกี่ยวกับกระบวนการให้ความเห็นชอบ HIA เพราะปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา HIA ทั้งนี้ หาก สผ.สามารถดำเนินการพิจารณาเห็นชอบ EIA ควบคู่กับ HIA ได้ จะทำให้โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เดินหน้าต่อไปได้ โดยเป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวถึงการจัดตั้งองค์การอิสระของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ว่า ขณะนี้ได้มีการจัดทำระเบียบ เพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยกรมสิ่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ จากนั้นจะให้มีกระบวนการเลือกกันเองว่าใครจะได้เป็นตัวแทนและเป็นประธานองค์การอิสระ และแจ้งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยองค์กรที่สนใจสามารถส่งตัวแทนสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด