ครม.เห็นชอบแผนป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติปี53-57

วันนี้(16 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม.ให้เห็นชอบร่างแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 " 2557 และเห็นชอบในหลักการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประสานงานการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 " 2557 ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ ประธานกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเสนอ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจะสังคมให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงที่ทันสมัย และการพัฒนาคมนาคมขนส่ง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และคุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติภัยและภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยจำแนกอุบัติภัยเป็น 4 ประเภท ได้แก่1. อุบัติภัยทางจราจร 2. อุบัติภัยจากการทำงาน 3.อุบัติภัยในเคหะสถาน 4. อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายและสารกัมตภาพรังสี ทั้งนี้แผนดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในวิถีชีวิต เพื่อให้สามารถลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด