ภัยแล้งขยายวงกว้างทำชีวิตชาวสตูลเปลี่ยน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ต.สุธรรม บรรจงแต้ม หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ได้กล่าวว่า นำคณะกำลังพลของทหารเข้าสอนการปลูกถั่วงอกแก่ชาวบ้านติดชายแดนไทย-มาเลเซีย ใน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2 และ 5 ของเทศบาลคลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล กว่า 100 คน เข้าปลูกถั่วงอกเพื่อยังชีพ และอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบภัยแล้งอย่างหนัก ส่งผลให้พืชผักของชาวบ้าน และเกษตรกรแห้งเหี่ยวเฉาตาย จึงได้นำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันปลูกถั่วงอกปลอดสารพิษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแบบพอเพียง รวมถึงลดต้นทุนในการปลูกผักช่วงหน้าแล้ง และออกจำหน่ายเพื่อเลี้ยงชีพสร้างรายได้ภายในครอบครัว สำหรับภัยแล้งในขณะนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับพืชผักเหี่ยวเฉาตายกว่า 1,000 ไร่ และทางหน่วยงานของทหาร ได้จัดส่งน้ำใช้เฝ้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อ