แรงงานพม่า วอน ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีแรงงานต่าวด้าวสัญชาติพม่า ประมาณ 30 คน นำโดย นายเปิง ชาวไทยใหญ่ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ ก่อนวันที่ 28 ก.พ. ตามมติคณะรัฐมนตรีออกไปก่อน เพื่อให้รายงานข้ามชาติสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และยุติการส่งกลับครั้งใหญ่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ที่ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ขอให้ภาครัฐควบคุมบริษัทเอกชน ที่ช่วยในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ เนื่องจาก เก็บค่าบริการสูงเกินจริงและขอให้รัฐเจรจากับรัฐบาลพม่าในการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และยังขอให้รัฐเปิดทะเบียนแรงงานข้ามชาติอีกครั้ง เนื่องจากประมาณการว่า ยังมีแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 1 ล้านคน ที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้ ทั้งนี้ นายเปิง ได้กล่าวว่า ขอให้มีที่ ที่พิสูจน์สัญชาติในจังหวัดเชียงใหม่ แทนการเดินทางไปอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงคนละ 7,000 บาทด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา รวม 66,231 คน และได้ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติแล้ว ประมาณ 44,000 คน