องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระดมสมองและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสตูล รวมทั้งทบทวนและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสตูล หวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ของตนเอง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 170 คน ดำเนินการจัดอบรมในลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระดมสมองกลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการสรุปผลการระดมสมองร่วมกันในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น เป็นกลไกไปสู่การพัฒนาจังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด