ลำปางตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุทาร ชวเมธี รองผู้ว่าฯลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์ ภัยแล้งในปีนี้ พบว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สำคัญ ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง ทุกแห่งมีปริมาณน้ำลดลงเทียบกับช่วงสิ้นปี 2552 ถือว่า อยู่ในขั้นน้ำน้อย ขณะเดียวกัน กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ดำเนินการเตรียมการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือไว้พร้อมแล้ว

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ได้ แก่เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม ความจุ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ มีปริมาณน้ำ 114.69 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67.75 ของความจุทั้งหมด ส่วน เขื่อนกิ่วลม อำเภอเมือง ความจุ 112 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 71.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63.88