กรมธนารักษ์ มอบพื้นที่ 575 ไร่ พัฒนาพันธ์พืชทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมธนารักษ์มอบพื้นที่ 575 ไร่ พัฒนาพันธ์พืชทางการเกษตร ในโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณะรัฐประชาชนจีน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรมธนารักษ์ จึงนำพื้นที่ราชพัสดุทั่วประเทศ อาทิ พื้นที่ จ.กาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ชัยภูมิและสระบุรี สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณะรัฐประชาชนจีน สร้างศูนย์อนุรักษ์พันธ์พืชทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสาธารณะรัฐประชาชนจีน ให้การสนับสนุนในรูปแบบสิ่งของ เครื่องจักและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเทวัญกล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมธนารักษ์ ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 575 ไร่ โดยเชื่อว่าจากความร่วมมือและการสนับสนุน จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพสินค้า ในการประกอบกอบอาชีพดียิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด