โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำมั่นใจรัฐเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า จากการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความจำเป็นเร่งด่วนให้แก่ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่เย็นเป็นสุข เกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ กรอบแนวคิดประชาชน คิดเองตัดสินเอง ดำเนินการเอง ใน 44 อำเภอ อำเภอละ 2 ตำบล ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 88 ตำบล 636 หมู่บ้าน ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนให้ความเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น