ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ -ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำนายชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น แทนอาคารเดิมของโรงเรียนพระดาบส -นายแพทย์เฉก ธนะสิริ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือ "อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ -พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน และเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ สายใจไทย ฯ ดังนี้ 1.นางสาวรัตนา วรรณาไทร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 32018 จำนวน 4 ไร่ อยู่ที่ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2.-นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง และคณะกรรมการ จัดกิจกรรม "สายน้ำผึ้งสานสายใย สู่แดนใต้ ถวายพ่อหลวง ภายใต้โครงการ"ลูกผึ้งรู้คิด ลูกศิษย์รู้คุณ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว -คณะกรรมการร้านกระทรวงแรงงานและสมาคมแม่บ้านโรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุง สภากาชาดไทย -คณะกรรมการร้านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุง สภากาชาดไทย -นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำนายจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนนราธิปพิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "วันนราธิป พร้อมเงินบริจาคเพิ่มจากผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา -นางรัชนี ชังชู ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ปราโมชวิทยา รามอินทรา นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย -นายธีรวุธ ศุภพันธ์ภิญโญ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัทบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรบผ้า เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย -นางสาวรมยกร เทวกุล ณ อยุทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เว็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโปรแกรม "ฟาสต์เซิร์ซ (Fast Search) ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ค้นหาข้อมูลทั้งภายในองค์กรและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อพระราชทานให้แก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชเลขาธิการ ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ เวลา 16.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเยซี ไบเออร์ (Mr.Jerzy Bayer ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชานุญาตให้ ภริยา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย เวลา 10.35 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานเทศกาลนมัสกาลพระโพธิ์สัตว์กวนอิม วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2553 ณ วัดหนองหอย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เวลา 14.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงาน "หัตถศิลป์แห่งรักสร้างสรรค์ ณ อาคารพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 17.50 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชแทนพระองค์ ประธานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ ร้อยเอก จิตติ ไพฑูรย์ กับ นางสาวจุฬาทิพย์ จิตติถาวร นายอดิศักดิ์ หมั่นมานะ กับนางสาวรวีรัตน์ สีบัว ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.06 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ "ทศวรรษที่ 2 จิตรกรรมบัวหลวง ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม ณ เรือนรับรอง เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนสิรินธร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถานีอนามัย บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชานี ซึ่งอยู่ห่างไกลทุรกันดาร และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเพียง 1 คน คอยดูแลสุขภาพอนามัยแก่ราษฎร และให้บริการด้านโภชนาการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งการรักษาทางไกล แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ไว้ติดต่อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ การดูแลรักษาคนไข้ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง ล้อมรอบไปด้วยภูเขา การคมนาคมลำบาก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดงนา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดการศึกษานอกระบบ หรือ กศน. โดยมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต สำหรับใช้งานและสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ที่สนใจได้มีโอกาส รับรู้ข่าวสารภายนอก ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษา ปี่ที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทน ที่สำคัญชุมชนได้มีส่วนร่วมจากการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน ในโอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตะเวนชายแดน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงอาหาร-ห้องครัว โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน และทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อทางไกลไทยคมในสายสามัญและวิชาชีพ ตามความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทำการรักษาราษฎร์ผู้ป่วยเจ็บ และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 13.25 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก โดยมี เจ้าแขวงจำปาสัก คณะปกครองแขวงจำปาสัก และผู้แทน ตลอดจนประชาชนจากแขวงจำปาสัก รวมทั้งฝ่ายไทยมีเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ข้าราชการสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด