ผู้ว่าฯยะลามอบเงินเยียวยาจากไฟใต้กว่า3ล.

ผู้ว่าฯยะลามอบเงินเยียวยาจากไฟใต้กว่า3ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.ยะลา ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยี่ยวยา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านชีวิตและร่างกายจำนวน 36 ราย โดยแยกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 15 ราย และประชาชนที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 15 ราย และกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จำนวน 22 ราย รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับมอบเงินในครั้งนี้ มี 58 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,065,990 บาท (สามล้านหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบายเร่งด่วน ใน
การให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขต่อไป