ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของราษฎร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ตำบลอรัญคามวารีตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมนำบริการของรัฐออกให้บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นด้วยการนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนในท้องที่ห่างไกล/ทุรกันดาร เช่น บริารตรวจรักษาโรค ถอนฝัน ตัดผม ฝึกอาชีพ ต่อภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านต่างๆ พร้อมกับมอบสิ่งของแก่ผู้พิการ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย จากนั้นได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับสภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลอรัญคามวารี มีด้วยกัน 5 หมู่บ้าน ประชากร 4,608 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ส่วนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎร คือ ระบบชลประทาน เนื่องจากหลายหมู่บ้านยังขาดแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้านต้องการเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในที่ดินของตัวเอง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอรัญคามวารีเป็นที่ ราชพัสดุ ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและจะได้นำไปพิจารณาให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป โอกาสนี้ ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ ปลาต่างๆ ลงในแม่น้ำตาปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและเอมจำนวนของปลาให้มากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด