สปน.ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและบุคคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและบุคคล ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานในการทำงานของราชการมากขึ้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 โดยมี นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการลงนาม ตามคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่วนราชการถือปฏิบัติขึ้น และปฏิบัติตามแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยได้รับความร่วมมือจาก ข้าราชการประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตามการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานในการทำงานของข้าราชการให้เป็นระบบรวมถึงทำงานอย่างมีเป้าหมายและเกิดความชัดเจนมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด