เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ 18 สถาบัน ร่วม สสส. หนุน โรงเรียนแพทย์ 3 แห่ง พัฒนาเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ 18 สถาบัน ร่วมกับ สสส. สนับสนุนโรงเรียนแพทย์ 3 แห่ง พัฒนาเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ มุ่งยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ กสพท. ประจำปี 2552 ว่า เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ 18 สถาบัน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ พัฒนาให้มีเกณฑ์คุณภาพ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ หรือ TQA : Thailand Quality Award โดยมีโรงเรียนแพทย์ที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพแล้ว 3 แห่ง คือ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองและประกาศเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพในเร็วๆ นี้ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวด้วยว่า โรงเรียนแพทย์ที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการเรียนการสอนด้วยตัวชี้วัด 13 รายการ เน้นผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาผู้ป่วย มีกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยและผู้ที่ไม่เจ็บป่วยด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบัน นอกจากนี้ต้องมีการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยใน 4 ด้าน ทั้งเครือข่ายด้านอาชีวอนามัย การจัดการความรู้และระบบฐานข้อมูลสุขภาพ กิจการนักศึกษาแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยต้องจัดทำเป็นฐานข้อมูลลงในระบบอินเทอร์เน็ตให้นักวิจัยและประชาชนสะดวกต่อการค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อศึกษาวิจัยต่อยอดด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด