กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน วันนี้(10 ก.พ.53) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเนื่องในงานวันระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553 ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 56 ของการสถาปนาฯ ในการนี้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความพร้อมเพรียง ความสามัคคี และระลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมีผู้บังคับบัญช เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มาร่วมชุมนุมทั้งสิ้นจำนวน 230 คน โดยกิจกรรมแบ่งเป็นภาคเช้า และภาคบ่าย คือ ภาคเช้า เป็นการรวมพลประกอบพิธีประดับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน การมอบประกาศนียบัตรกองร้อยมาตรฐาน การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อส. และการบริจาคโลหิตของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การพัฒนาหน่วยและที่ตั้งของกำลังพล ทั้งนี้บทบาทและหน้าที่ของ อาสารักษาดินแดน ได้แก่ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของทางราชการ การพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด