ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง9จว.เหนือ-อีสาน-กลาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)แล้ว จำนวน 9 จังหวัด 51 อำเภอ 332 ตำบล 2,017 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด 24 อำเภอ 152 ตำบล 1,454 หมู่บ้าน ได้แก่ กำแพงเพชร น่าน ลำปาง พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด 21 อำเภอ 147 ตำบล 329 หมู่บ้าน ได้แก่ เลย อุดรธานี ภาคกลาง 3 จังหวัด 6 อำเภอ 33 ตำบล 234 หมู่บ้าน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 746,765 คน 221,587 ครัวเรือน และคาดว่า จะมีพื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบ 73,313 ไร่ แยกเป็น พืชไร่ 8,650 ไร่ นาข้าว 55,713 ไร่ พืชสวน 8,950 ไร่

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป