กปน. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง และนางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่ง กปน. จัดอบรมให้กับคณะครูและนักเรียน กว่า 500 คน จาก 10 โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดการใช้สารเคมี และขยะในครัวเรือน ตามโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด