เด็กเสี่ยงสมองเสื่อมตะกั่วปนเปื้อนของใช้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ราชวิทยาลัยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย ผลการศึกษาความเสี่ยงต่อการได้รับสารตะกั่ว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจาก ทำการตรวจสอบสิ่งของภายในศูนย์ อาทิ สีทาบ้าน บริเวณประตู และพนังห้องเรียน
สีในของเล่น ตลอดจนดินบริเวณสนามเด็กเล่น เพื่อหาความเสี่ยงของสารตะกั่ว พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าสารตะกั่วปนเปื้อนมาก โดยเฉพาะในสีทาบ้าน มีความผิดปกติมากที่สุด ขณะที่ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเล็ก กล่าวว่า กลุ่มเด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารตะกั่ว มากกว่าผู้ใหญ่มากกว่า 5 เท่า เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเอาของเข้าปาก รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ
บนพื้นที่ปะปนด้วยสารตะกั่ว หากเด็กได้รับเข้าสู่ ร่างกายจะมีผลกระทบต่อทุกระบบของร่างกาย และหากได้รับปริมาณมากในวัยเด็ก จะมีผลโดยตรงต่อสติปัญญาและสมอง