จ.ระนองประกาศภัยแล้งแล้วทั้ง 5 อำเภอ สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง ประกาศภัยแล้งทั้ง 5 อำเภอ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า หลังจากที่ฝนในจังหวัดระนองได้ทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ส่งผลให้หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว โดยอำเภอเมืองระนองได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นอำเภอแรก จากนั้นอำเภออื่น ๆ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนครบทุกอำเภอของจังหวัดระนองแล้ว รวม 5 อำเภอ ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการและประสานให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามแผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดระนอง ประจำปี 2553 โดยเบื้องต้นให้สร้างฝายชะลอการไหลของน้ำ ตามลำคลอง ลำห้วย บ่อน้ำตื้นต่าง ๆ และให้จัดทำแผนแจกจ่ายน้ำแก่ราษฎรในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ยังคาดการณ์ว่า ปีนี้ความแห้งแล้งจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจังหวัดระนอง มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ลาดชัน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายอุ้มน้ำได้น้อย ประกอบกับเมื่อฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง แม่น้ำ ห้วยหนอง คลอง บึง จะแห้งขอดอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นเวลานาน ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้ง่าย เบื้องต้นให้ท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปก่อน หากเกินความสามารถก็ให้นายอำเภอเข้าไปสนับสนุนงบประมาณสำรองจ่าย 5 แสนบาท แต่หากความรุนแรงของปัญหาเกินกว่าทางอำเภอจะแก้ไขได้ ทางจังหวัดพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีงบฉุกเฉินที่สามารถนำมาใช้ได้ 50 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าจังหวัดสามารถรับมือกับปัญหาได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด