ส.ส.239 คนลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์ที่ 2 หลังการเลื่อนเวลาจากเดิม 11.00 น. มาเป็น 09.00 น. ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา บรรดารัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะทยอยเดินทางมาเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงขณะนี้ มีผู้มาลงชื่อทั้งหมด
239 คน และได้เริ่มการประชุมขึ้น เมื่อเวลา 10.00 น. โดยวาระการประชุมในวันนี้ ที่จะเป็นการรับทราบรายงานการกู้เงินตาม
พระราชกำหนด ใช้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรับทราบรายงานการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึง รับทราบรายงานของการดำเนินการ
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2552 จากนั้น จะเป็นการพิจารณา
ร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ซึ่งจะพิจารณาต่อจากครั้งที่แล้ว