จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายประหยัด เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ และมีแนวโน้มที่ฤดูร้อนในปี 2553 ที่ใกล้จะมาถึง อันเป็นสาเหตุให้อาจเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นได้ในหลายพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จึงได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการเตรียมข้อมูล การเตรียมการ แผนและผลการดำเนินการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อประมวลเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาพรวมของจังหวัด โดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ 60 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 21 คัน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ประชาชนที่ประสบภัยแล้งขอรับการช่วยเหลือผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด