ปลูกจิตสำนึกแยกขยะ

อนุรักษ์ธรรมชาติยืนยาว

สนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เกิดโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดับเบิลยูทริปเปิลอี (WEEE) ในทุกจังหวัดที่เป็นเครือข่ายของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ เพื่อช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกผู้นำชุมชนและประชาชนแต่ละจังหวัดให้เกิดการตื่นตัวรู้เท่าทันถึงพิษภัยของขยะพิษ ร.ต.(หญิง) นาฏอนงค์ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์ สมาคมสมาชิกฯ ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีขานรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทำพิธีเปิดโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางพรศิริ ดีระพัฒน์ ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2552 เพื่อวางเป็นนโยบายหลักให้แก่สมาคมสมาชิกร่วมกันนำไปพิจารณาสร้างสรรค์กิจกรรม และดำเนินการโครงการให้มีความต่อเนื่องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและให้เกิดการประสานความร่วมมือทำให้โครงการนี้ฯ ได้แผ่ขยายอย่างกว้างขวางทั่วถึงทุกชุมชน ท้องถิ่นและทั่วประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างมหากุศลสาธารณประโยชน์ที่ทุกคนในสังคมร่วมกันมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือร่วมใจในการรักษาฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น

ด้านประธานจัดงานโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ นางสมลักษณ์ แสงปราสาท เผยว่า ขยะอิเล็ก ทรอนิกส์มีความรุนแรงที่การปล่อยสารพิษสู่ธรรมชาติและสะสมในปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันอายุการใช้งานสั้นลง เพราะมีการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโมเดลให้ทันสมัยเสมอขยะอิเล็ก ทรอนิกส์จึงถูกสะสมมากขึ้นเป็นทวีคูณ และเปลี่ยนสภาพเป็นขยะพิษ อันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ทรัพยากรอยู่ในดิน แหล่งน้ำ สูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติและส่ง ผลกระทบต่อสุขภาวะคน สัตว์และสิ่งมีชีวิตทั่วไป กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดให้ตระหนักถึงภัยร้ายใกล้ตัวที่มากับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยจากเทคโนโลยี และเคลือบแฝงไปด้วยสารพิษที่เป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิต โดยรณรงค์ให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีอยู่คู่กับสังคมและคนรุ่นต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด