คณะอนุ กก.กลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ.กาฬสินธุ์ พิจารณาอนุมัติ 375 โครงการของ 325 ชุมชนจาก 10

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาอนุมัติ 375 โครงการของ 325 หมู่บ้าน/ชุมชน จาก 10 อำเภอ เป็นเงินกว่า 90 ล้านบาท เมื่อเช้าวันนี้ (9 ก.พ.53) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียงที่หมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ได้เสนอโครงการและได้รับความเห็นชอบจากอำเภอต่าง ๆ แล้วส่งมาให้คณะอนุกรรมการฯ ของจังหวัดพิจารณา โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งแต่งตั้งจำนวน 32 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ, ผู้แทนหอการค้า, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประธานสภาเยาวชนของจังหวัด, ผู้แทนมูลนิธิ, สมาคม ผู้แทนสื่อมวลชนฯ เข้าประชุม นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 อำเภอจากทั้งหมด 18 อำเภอ รวม 330 หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 362 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,012,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ปรากฏว่า อนุมัติให้ 325 หมู่บ้าน/ชุมชน จาก 10 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน รวม 352 โครงการ เป็นเงินที่อนุมัติให้ดำเนินการทั้งสิ้น 90,962,000 บาท ส่วนอีก 5 โครงการของ 5 หมู่บ้าน/ชุมชน จาก 3 อำเภอ งบ 1,050,000 บาท คณะอนุกรรมการให้นำกลับไปทบทวนและเสนอเข้ามาให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอีกในครั้งต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด