คกก.ทดสอบ จีที 200 จะทำการทดสอบประสิทธิภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 จะทำการทดสอบประสิทธิภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 นัดที่สองที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ ว่า ที่ประชุมมีมติให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 08.30 น. บริเวณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งจะทดสอบภาคสนาม ด้วยวิธี Double Blind Experiment ซึ่งเป็นการทดสอบในห้องปิดที่ฝ่ายจัดการทดสอบ ฝ่ายซ่อนวัตถุ และฝ่ายค้นหาวัตถุ ไม่สามารถติดต่อกันได้ โดยจะแบ่งคณะที่ร่วมทดสอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเลือกสารวัตถุระเบิดซีโฟร์ไปใส่ในกล่อง โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มที่สองจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ 4 ชิ้น ซึ่ง 1 ใน 4 จะเป็นวัตถุจริงวางตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยมี ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน รวมถึงมีตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้แทนจากคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐร่วมอยู่ด้วย ส่วนทีมสุดท้ายเป็นทีมค้นหา โดยมี พ.อ.ทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ หัวหน้าหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด ชุดเฉพาะกิจอโณทัย เป็นประธานและมีผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ผู้แทนจากมาตรวิทยา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการครั้งนี้จะทำการค้นหาถึง 20 ครั้ง เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดว่า จะใช้เวลาในการทดสอบตลอดทั้งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และอาจจะยาวไปถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง พร้อมสรุปผลการทดสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด