หลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ มว ยังไม่ผ่านสภามหาลัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ มศว ยังไม่ผ่านสภามหาลัย วอนอย่าใช้กลุ่มจัดตั้งมา "ต่อรอง ย้ำชัดเจนจุดยืนเป็นมหาลัยติดดิน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีหลักสูตรแพทย์ศาสตร์นานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ได้นำเสนอข่าวว่ามศวจะเปิดหลักสูตรแพทยนานาชาตินั้นเป็นเรื่องที่ทางคณบดีคณะแพทย์ฯมีแนวคิดและได้นำเสนอข่าวไปทางสื่อมวลชนต่างๆ หากแต่ในความเป็นจริงนั้นหลักสูตรนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเลย แถมยังมีเสียงคัดค้านทั้งจากคณาจารย์และองค์กรแพทย์มาโดยตลอด ตนในฐานะอธิการบดีได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้หารือในเรื่องนี้กับทุกฝ่าย ได้เรียกฝ่ายคณบดีคณะแพทยศาสตร์และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาพูดคุย และได้ขอร้องทั้ง 2 ฝ่ายนั้นว่าขอให้สิ่งที่คิดและเกิดกรณีขึ้นนี้เป็นเรื่องทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อหาทางออกและข้อยุติโดยมองภาพส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยมศว ยังขอยืนยันว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดดิน เชื่อมมั่นในชุมชน วิชาการ บัณฑิตของมศว ไม่ว่าจะเป็นครู หมอ นักมนุษยศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักพลศึกษา ติดดินและกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและในถิ่นทุรกันดารเป็นจำนวนมาก เรามีปรัชญาที่ชัดเจนว่าการช่วยคนต้องช่วยคนในถิ่นฐานเราก่อน โดยฉพาะในประเทศไทยมีคนที่มีชีวตขัดสนอย่างมากในถิ่นทุรกัน ยังต้องการความช่วยเหลือจากองค์กร สังคมอีกมากมาย "แนวคิดการจัดตั้งหลักสูตรแพทยนานาชาติ ทางคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประสงค์อยากให้เป็นองค์กรอิสระ มีการบริหารจัดอิสระมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าและยังหาข้อสรุปไม่ได้ ถึงตอนนี้มีผู้ที่ออกมาคัดค้านการเปิดหลักสูตรแพทยนานาชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่คณบดีคณแพทยศาสตร์ต้องรับฟัง โดยเฉพาะผมมีประเด็นที่อยากจะทวงถามว่า หากจะเปิดหลักสูตรแพทยนานาชาติแล้วแผนการผลิต แผนการวิจัย แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากรผู้สอน การใช้ทุนเป็นเช่นไร ทางสภามหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอและประเด็นคำถามของผม ทั้งนี้ผมได้ยืนยันว่าถ้าทางคณะแพทยศาสต์มีเอกสารยืนยันการดำเนินการและสามารถอธิบายในประเด็นคำถามต่างๆเหล่านั้นได้ จะทำให้หลักสูตรเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยทันในวันที่ 5 ก.พ.2553 แต่คณะแพทยศาสตร์มศวยังไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวเลย จนถึงวันนี้ขอยืนยันว่าสภามหาวิทยาลัย มศว ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เลย ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญกล่าวอีกว่าหากดูในภาพรวมของสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในชนบท ถิ่นทุรกันดาร เรายังขาดแคลนแพทย์เป็นจำนวนมาก การที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์คิดและเป็นตัวตั้งตัวตีในการจะเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ จึงถูกคัดค้าน เราควรจะผลิตแพทย์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทยให้พอเพียงก่อนแล้วถึงจะคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็ไม่สาย แต่ที่น่าแปลกใจอย่างมากก็คือในช่วงแรกแพทยสภาไม่เห็นด้วยกับหลักสูตรแพทยนานาชาติ มีคำถามและข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมาย แต่ไม่นานมานี้กลับผ่านในหลักการและกำลังจะสรุปผลการพิจารณา ในฐานะที่เป็นอธิการบดีมศว ผมมีข้อสงสัยในกระบวนการทำงานของแพทยสภาว่ามีสิทธิ์พิจารณาและมีมติในเรื่องหลักสูตรหรือไม่อย่างไร ควรพิจารณาก่อนสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งโดยไม่ให้เกียรติทางสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด ขอถามว่าถึงตอนนี้ถ้าแพทยสภามีมติเห็นชอบแล้วสภามหาวิทยาลัย มศวมีมติไม่เห็นชอบมันจะแปลว่าอย่างไร ทราบมาว่ามีการจัดตั้งกลุ่มที่สนับสนุนให้มีหลักสูตรแพทยนานาชาติขึ้นมาโดยอ้างว่าเป็นผู้ปกครองนิสิต แต่เมื่อซักถามปรากฏว่าไม่ใช้ผู้ปกครอง เป็นเพียงคนที่อยากให้ลูกได้เข้าเรียนในหลักสูตรแพทยนานาชาติ จนถึงเวลานี้มีกระบวนการที่พยายามให้หลักสูตรนี้ได้เปิดสอนโดยกระทำผ่านทางผู้ปกครองและเยาวชน ซึ่งอยากบอกว่าอย่าได้ทำวิธีการนั้นเลย ขอให้ลดตัวตนและลดการเอาชนะคัดคานกัน แต่ขอให้แกปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลบนฐานคิดของสังคมไทย ที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากศาสตร์ต่างๆ ภายในหาวิทยาลัยอีกมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด