นายกฯ อัดเทปเนื่องในวันสหกรณ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปอ่านสาร เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 ก.พ. ของทุกปี โดยกล่าวว่า ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่ดำเนินการบนพื้นฐานพึ่งตนเอง และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยความสำเร็จของการดำเนินงานของสหกรณ์ต่างๆ มากกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีอยู่กว่า 10 ล้านคน ให้ผ่านพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้ง มาได้อย่างมั่นคง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ว่า สามารถแก้ไขปัญหาด้านการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างแท้จริง จึงเป็นระบบที่สมควรได้รับการสนับสนุนและได้รับการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและแผนการดำนินการ เพื่อให้มีคุณภาพและสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น